Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2022 r.

Aby korzystać z usług Mapy Google i Google Earth, użytkownik musi zaakceptować (1) Warunki korzystania z usług Google, oraz (2) niniejsze Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth („Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth”). Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth zawierają włączone do nich przez odniesienie Informacje prawne dotyczące usługi Mapy Google/Google Earth oraz interfejsów API usługi Mapy Google/Google Earth.

Prosimy o dokładne przeczytanie obu tych dokumentów. Te dokumenty są łącznie określane jako „Warunki”. Opisują one, czego użytkownik może oczekiwać od Google podczas korzystania z naszych usług oraz czego Google oczekuje od użytkownika.

Zachęcamy do przeczytania Polityki prywatności Google, która nie stanowi części niniejszych Warunków, ale pomaga lepiej zrozumieć zasady, zgodnie z którymi użytkownik może aktualizować, eksportować i usuwać swoje dane oraz nimi zarządzać.

 1. Licencja. Pod warunkiem przestrzegania tych Warunków użytkownik otrzymuje na mocy Warunków korzystania z usług Google licencję na używanie usług Mapy Google i Google Earth, w tym funkcji, które umożliwiają:

  1. wyświetlanie i oznaczanie map;

  2. tworzenie plików KML i warstw mapy;

  3. publiczne prezentowanie treści w internecie, filmach i materiałach drukowanych z podaniem źródła danych.

  Więcej informacji na temat konkretnych czynności, które użytkownik może wykonywać w usługach Mapy Google i Google Earth można znaleźć na stronie pozwoleń dotyczących korzystania z usług Mapy Google, Google Earth i Street View.

 2. Zabronione działania. Przestrzeganie zasad przedstawionych w punkcie 2 stanowi warunek licencji na używanie usług Mapy Google i Google Earth. Podczas korzystania z usług Mapy Google i Google Earth użytkownik nie może wykonywać tych działań ani zezwalać na ich wykonywanie w swoim imieniu:

  1. redystrybucja lub sprzedaż jakiejkolwiek części usługi Mapy Google lub Google Earth albo tworzenie nowego produktu lub usługi na podstawie usługi Mapy Google lub Google Earth (chyba że używa do tego interfejsów API usług Mapy Google i Google Earth zgodnie z warunkami korzystania z tych usług);

  2. kopiowanie treści (chyba że jest to dozwolone zgodne ze stroną pozwoleń dotyczących korzystania z usług Mapy Google, Google Earth i Street View lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, w tym zasadą „dozwolonego użytku”);

  3. zbiorcze pobieranie lub tworzenie zbiorczych plików treści (lub zezwalanie innym osobom na wykonywanie takich czynności);

  4. wykorzystywanie usługi Mapy Google lub Google Earth do tworzenia lub rozszerzania innych zbiorów danych map (w tym zbiorów danych map lub nawigacji, baz danych o firmach, list adresowych i list telemarketingowych) używanych w usłudze mogącej zastąpić usługę Mapy Google lub Google Earth bądź znacząco do niej podobnej;

  5. wykorzystywanie jakiejkolwiek części usługi Mapy Google lub Google Earth w połączeniu z produktami lub usługami innych osób lub w związku z nawigacją w czasie rzeczywistym lub niezależną kontrolą pojazdu, chyba że odbywa się to za pośrednictwem funkcji Google, np. Android Auto;

 3. Rzeczywiste warunki, przyjęcie ryzyka.{@} Podczas korzystania z danych mapy, informacji o natężeniu ruchu, trasy dojazdu i innych treści w usługach Mapy Google i Google Earth użytkownik może stwierdzić, że rzeczywiste warunki różnią się od informacji na mapie i od treści. W związku z tym zobowiązuje się dokonywać ich niezależnego osądu i korzystać z usług Mapy Google i Google Earth na własną odpowiedzialność. Użytkownik odpowiada za wszystkie swoje działania i ich konsekwencje.

 4. Treści użytkownika w usługach Mapy Google i Google Earth. Treści dodane, przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkownika za pośrednictwem usług Mapy Google i Google Earth podlegają Warunkom korzystania z usług Google, w tym licencji określonej w sekcji „Zezwolenie na używanie treści użytkownika”. Jeśli użytkownik jest rezydentem Francji, obowiązują go także Dodatkowe Warunki korzystania z usługi Wyszukiwarka Google w odniesieniu do treści udostępnianych publicznie w Wyszukiwarce Google. Jednak treści zapisane tylko na urządzeniu (np. przechowywany lokalnie plik KML) nie są przesyłane do Google, więc nie podlegają tej licencji.

 5. Użytkownicy rządowi. W przypadku korzystania z usług Mapy Google i Google Earth w imieniu organu administracji państwowej obowiązują następujące warunki:

  1. Obowiązujące prawo.

   1. Sekcja Warunków korzystania z usług Google dotycząca obowiązującego prawa i miejsca nie będzie mieć zastosowania do organów lokalnych i stanowych/państwowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

   2. W przypadku federalnych organów rządowych Stanów Zjednoczonych sekcja Warunków korzystania z usług Google dotycząca obowiązującego prawa i miejsca zostaje zastąpiona następującym tekstem:

    „Niniejsze Warunki podlegają prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z tym prawem bez powoływania się na przepisy dotyczące konfliktu praw. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo federalne: (A) w przypadku braku obowiązującego prawa federalnego będzie miało zastosowanie prawo stanu Kalifornia (z wyjątkiem norm kolizyjnych obowiązujących w tym stanie); (B) wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków albo usług Mapy Google lub Google Earth bądź z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie w sądach federalnych w okręgu Santa Clara w stanie Kalifornia, a strony wyrażają zgodę na właściwość osobową tych sądów”.

  2. Ograniczone prawa rządu USA. Uzyskiwanie dostępu do usług Mapy Google i Google Earth lub korzystanie z nich przez władze federalne Stanów Zjednoczonych lub w ich imieniu podlega sekcji „Ograniczone prawa rządu USA” w dokumencie Informacje prawne dotyczące usług Mapy Google i Google Earth.