Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth

Ostatnia zmiana: 21 stycznia 2019 r.

Dziękujemy za korzystanie z usług Mapy Google i Google Earth („Mapy Google i Google Earth”).

Usługi Mapy Google i Google Earth pozwalają wyświetlać rozmaite treści i z nich korzystać. Te treści to m.in. dane map i terenu, zdjęcia, informacje o firmach, informacje o ruchu drogowym, opinie oraz inne powiązane dane udostępnione przez firmę Google, jej licencjodawców i użytkowników („Treści”).

Uzyskując dostęp do usług Mapy Google i Google Earth, pobierając je lub z nich korzystając, akceptujesz:

 1. Warunki korzystania z usług Google („Warunki uniwersalne”);
 2. niniejsze Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth („Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth”);
 3. Informacje prawne dotyczące usług Mapy Google i Google Earth („Informacje prawne”);
 4. Politykę prywatności Google („Politykę prywatności”).

Przeczytaj uważnie wszystkie cztery dokumenty, zaczynając od Warunków uniwersalnych. Warunki uniwersalne zawierają m.in. Twoje prawa własności intelektualnej do przesyłanych treści oraz Twoje obowiązki związane z używaniem treści Google i treści osób trzecich oraz korzystaniem z usług Mapy Google i Google Earth podczas jazdy.

Warunki uniwersalne, Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth oraz Informacje prawne łącznie określane są jako „Umowa”. Umowa jest wiążącym porozumieniem pomiędzy użytkownikiem i firmą Google w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z usług Mapy Google i Google Earth.

 1. Licencja. Pod warunkiem przestrzegania warunków tej Umowy otrzymujesz od Google niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na używanie usług Mapy Google i Google Earth, w tym funkcji, które umożliwiają:

  1. wyświetlanie i oznaczanie map;

  2. tworzenie plików KML i warstw mapy;

  3. publiczne prezentowanie Treści w internecie, filmach i materiałach drukowanych z podaniem źródła danych;

  4. wykonywanie wielu innych czynności opisanych na stronie pozwoleń dotyczących korzystania z usług Mapy Google, Google Earth i Street View.

 2. Niedozwolone postępowanie. Przestrzeganie zasad z punktu 2 stanowi warunek korzystania z licencji przyznawanej w punkcie 1. Podczas używania usług Mapy Google i Google Earth nie możesz wykonywać tych działań ani zezwalać na ich wykonywanie w Twoim imieniu:

  1. redystrybucja lub sprzedaż jakiejkolwiek części usługi Mapy Google lub Google Earth albo tworzenie nowego produktu lub usługi na podstawie usługi Mapy Google lub Google Earth (chyba że używa do tego interfejsów API usług Mapy Google i Google Earth zgodnie z warunkami korzystania z nich);

  2. kopiowanie Treści (chyba że jest to dozwolone zgodne ze stroną pozwoleń dotyczących korzystania z usług Mapy Google, Google Earth i Street View lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, w tym zasadą „dozwolonego użytku”);

  3. zbiorcze pobieranie lub tworzenie zbiorczych plików Treści (lub zezwalanie innym osobom na wykonywanie takich czynności);

  4. wykorzystywanie usługi Mapy Google lub Google Earth do tworzenia lub rozszerzania innych zbiorów danych map (w tym zbiorów danych map lub nawigacji, baz danych o firmach, list adresowych i list telemarketingowych) używanych w usłudze mogącej zastąpić usługę Mapy Google lub Google Earth bądź znacząco do niej podobnej;

  5. wykorzystywanie jakiejkolwiek części usługi Mapy Google lub Google Earth w połączeniu z produktami lub usługami innych osób lub w związku z nawigacją w czasie rzeczywistym lub niezależną kontrolą pojazdu, chyba że odbywa się to za pośrednictwem funkcji Google, np. Android Auto lub Wyślij do samochodu;

  6. inżynieria wsteczna lub próba wyodrębnienia kodu źródłowego usługi Mapy Google lub Google Earth lub jakiegokolwiek powiązanego oprogramowania z wyjątkiem przypadków, w których takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez prawo;

  7. usuwanie, ukrywanie lub modyfikowanie warunków korzystania z usług Google lub jakichkolwiek linków do takich warunków lub informacji o takich warunkach bądź prawach autorskich, prawach do znaków towarowych lub prawach własności;

  8. jakiekolwiek działania niestosowne, nielegalne lub naruszające prawa innych osób (w tym prawa do prywatności i dobrego imienia oraz prawa własności intelektualnej).

 3. Rzeczywiste warunki; Przyjęcie ryzyka. Podczas korzystania z danych mapy, informacji o natężeniu ruchu, trasy dojazdu i innych Treści w usługach Mapy Google i Google Earth użytkownik może stwierdzić, że rzeczywiste warunki różnią się od informacji na mapie i od Treści. W związku z tym zobowiązuje się dokonywać ich niezależnego osądu i korzystać z usług Mapy Google i Google Earth na własną odpowiedzialność. Użytkownik odpowiada za wszystkie swoje działania i ich konsekwencje.

 4. Treści użytkownika w usługach Mapy Google i Google Earth. Treści dodane, przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkownika za pośrednictwem usług Mapy Google i Google Earth podlegają Warunkom uniwersalnym Google, w tym licencji określonej w sekcji „Materiały użytkownika w Usługach”. Jednak treści zapisane tylko na urządzeniu (np. przechowywany lokalnie plik KML) nie są przesyłane do Google, więc nie podlegają tej licencji.

 5. Użytkownicy rządowi. W przypadku korzystania z usług Google w imieniu organu państwowego obowiązują następujące warunki:

  1. Korzystanie z usług Google przez użytkowników rządowych. Sekcja Warunków uniwersalnych zatytułowana „Korzystanie z Usług w firmie” zostaje zastąpiona w całości następującym tekstem:

   „Jeśli użytkownik korzysta z usług Google w imieniu organu państwowego, ten organ akceptuje niniejsze warunki. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przepisy wykonawcze lub przywileje i immunitety organ ten będzie chronić i zabezpieczać firmę Google, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub postępowaniami wynikającymi z korzystania z usług lub naruszenia niniejszych warunków, w tym przed jakąkolwiek odpowiedzialnością lub przed kosztami wynikającymi z roszczeń, strat, szkód, wyroków, kosztów postępowania oraz kosztów prawnych”.

  2. Obowiązujące prawo.

   1. Sekcja Warunków uniwersalnych dotycząca obowiązującego prawa i miejsca nie będzie mieć zastosowania do organów lokalnych i stanowych/państwowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

   2. W przypadku federalnych organów rządowych Stanów Zjednoczonych sekcja Warunków uniwersalnych dotycząca obowiązującego prawa i miejsca zostaje zastąpiona w całości następującym tekstem:

    „Niniejsza umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z tym prawem bez powoływania się na przepisy dotyczące konfliktu praw. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo federalne: (A) w przypadku braku obowiązującego prawa federalnego będzie miało zastosowanie prawo stanu Kalifornia (z wyjątkiem norm kolizyjnych obowiązujących w tym stanie); (B) wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub usług Google bądź z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie w sądach federalnych w okręgu Santa Clara w stanie Kalifornia, a strony wyrażają zgodę na właściwość osobową tych sądów”.

  3. Ograniczone prawa rządu USA. Uzyskiwanie dostępu do usług Mapy Google i Google Earth lub korzystanie z nich przez władze federalne Stanów Zjednoczonych lub w ich imieniu podlega sekcji „Ograniczone prawa rządu USA” w dokumencie Informacje prawne.

 6. Deweloperzy i użytkownicy firmowi. Jeśli umowa przeznaczona dla deweloperów lub użytkowników firmowych dopuszcza wykorzystanie funkcji Map Google lub materiałów pochodzących z tej usługi w witrynie, aplikacji lub innego rodzaju produkcie, obowiązują następujące warunki:

  1. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych. Użytkownik i firma Google wyrażają zgodę na przestrzeganie warunków Map Google regulujących ochronę danych, które można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/.

  2. Przekazywanie warunków korzystania z usługi. Nie później niż 25 maja 2018 r. użytkownik wyraźnie zaznaczy w swoich warunkach korzystania z witryny, aplikacji lub usługi, że użytkowników obowiązują Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth (w tym Polityka prywatności Google), oraz opublikuje hiperlinki do tych warunków, chyba że jego witryna lub aplikacja wyświetla już hiperlink do Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth podczas wyświetlania danych Map Google.